Nové pravidlá organizácie slovenského tímu

Cieľom pravidiel je zrýchliť začleňovanie do nových vydaní GNOME, ale zároveň zachovať kvalitu kontrol, ktorá bola doteraz, tým, že sa prispôsobíme etapovitej práci GNOME, to jest zamrazenie stavu reťazcov a ich prenos do novej vetvy prekladu.

Hlavnou myšlienkou nových pravidiel je teda ponechať hlavnú vetvu (master) čo najpresnejšiu a zrýchliť začlenenie prekladov do vetvy nového vydania.

Ďalším cieľom bolo zamedziť "sedeniu" na moduloch - to že má niekto preklad rezervovaný dlhú dobu a nič s ním nerobí, ale zároveň zachovať možnosť predchádzajúcim prekladateľom prekladať svoj modul ďalej.

Ďalším cieľom bolo odstránenie byrokracie z tímu, t.j. prideľovanie prekladov, prihlasovanie, vedenie zoznamu prekladaných modulov.

Pravidlá:

 1. práca tímu sa bude meniť podľa troch fáz zodpovedajúcich dôležitým dátumom

  • od opravného vydania po zmrazenie reťazcov (string freeze)
  • od zmrazenia reťazcov do vydania novej verzie
  • od vydania novej verzie po opravné vydanie
 2. Všetky dôležité oznamy, ako napríklad dokedy je čas posielať nové preklady do hlavnej vetvy "master" a kedy je už potrebné sústrediť sa na vetvu nového vydania, oznámi koordinátor prostredníctvom mailovej konferencie (ďalej ML)
 3. Kvôli bodu 2 by všetci mali byť prihlásení v ML a čítať oznamy, ktoré koordinátor pošle

 4. Na organizáciu prekladu a korektúr sa bude používať výhradne systém Damned Lies (ďalej DL), nebudú sa viesť žiadne iné zoznamy členov a prekladaných modulov

 5. Koordinátor po dohode s členom tímu a/alebo podľa svojho uváženia stanoví individuálne čas, dokedy je potrebné poslať preklad alebo vykonať korektúru - tento čas koordinátor uvedie ako poznámku do DL a pri jeho nedodržaní modul uvoľní, aby akciu mohol vykonať niekto iný
 6. Každý prekladateľ, ktorý preloží alebo opraví aspoň 500 reťazcov správne (t.j. dostanú sa do Gitu) sa automaticky stane kontrolórom.
 7. Každý kontrolór, ktorý preukáže schopnosť kontrolovať podľa zdrojového kódu môže požiadať o prístup do Gitu a koordinátor ho odporučí a ten sa po udelení prístupu stane automaticky začleňovateľom
 8. Ďalšie veci upravujú postupy pre jednotlivé kategórie členov (Postup práce prekladateľa, Postup práce kontrolóra, Postup práce začleňovateľa, Postup práce koordinátora)

Vysvetlivky:

Git je systém na organizovanie zdrojových kódov programov

Zamrazenie reťazcov (string freeze) je obdobie kedy majú vývojári zakázané doplňať a meniť reťazce určené na preklad

SlovakTranslation/Pravidla (last edited 2012-10-18 14:37:03 by etkinator)