Postup práce začleňovateľa

Úlohou začleňovateľa je začleňovať preklady do zdrojového kódu programov v systéme Git.

Git je systém na organizovanie zdrojových kódov programov

Zamrazenie reťazcov (string freeze) je obdobie kedy majú vývojári zakázané doplňať a meniť reťazce určené na preklad

Pred zamrznutím reťazcov

  • skontroluje správnosť návrhov prvého kontrolóra a môže ich zrušiť a potvrdiť pôvodný preklad zrušením fuzzy
  • po svojej kontrole modul vždy začlení (v krajnom prípade ak je modul zjavne zle preložený vráti ho na prepracovanie)
  • opravy chýb (preklepy, pravopisné chyby, nesprávne preklady podľa slovníka) začleňuje okamžite

Po zamrznutí reťazcvov

  • hneď, keď vznikne vetva pre nové vydanie pre niektorý z modulov a vo vetve master čaká modul na začlenenie, modul začlení a do začleneného modulu vloží komentár, aby oznámil potenciálnym prekladateľom aby si modul nerezervovali na prekladanie, že najskôr prebehne druhostupňová korektúra s výnimkou opravy nejakej zjavnej chyby a okamžitého odoslania prekladu.
  • vykonáva kontrolu a opravy v začlenených prekladoch vetve nového vydania aj v prekladoch určených na začlenenie vo vetve master (ak vetva vydania neexistuje), pričom postupuje podľa priority modulov
  • pri opravách vo vetve nového vydania má voľnú ruku, t.j. môže dopĺňať a meniť preklad podľa svojho uváženia, pričom skúma a zohľadňuje opravy a návrhy na opravy od ostatných, ak však dajaké zmeny urobí, pred začlenením zašle .po súbor do vetvy nového vydania formou kementára
  • opravy chýb (preklepy, pravopisné chyby, nesprávne preklady podľa slovníka) začleňuje okamžite

Poznámky:

  • Začleňovateľ by nemal začleňovať svoj vlastný preklad, ani preklad, ktorý kontroloval (platí, ak sú v tíme aspoň traja Začleňovatelia).

Odkazy:

SlovakTranslation/PostupZaclenovatela (last edited 2012-10-15 13:58:41 by etkinator)