Návod na obsluhu systému Damned Lies

Nástroj Damned Lies je používaný Prekladateľmi na odosielanie prekladov, Kontrolórmi na zjednodušenie kontroly prekladu a Začleňovateľmi na informovanie tímu o úspešnom začlenení prekladu do systému Git.

Git je systém na organizovanie zdrojových kódov programov

Stránka slovenského tímu v systéme Damned Lies

Systém Damned Lies umožňuje vytvárať prekladateľské tímy pre preklad do jednotlivých jazykov. Stránka slovenského prekladateľského tímu sa nachádza na adrese http://l10n.gnome.org/teams/sk/.

Na tejto stránke je možné nájsť

 • Podrobnosti o tíme
 • Meno a kontakt na koordinátora tímu
 • Tabuľku s prehľadom o stave vydaní
 • Vzorec pre tvary množného čísla
 • Zoznam členov tímu zoskupených podľa právomocí

Tabuľka s prehľadom o stave vydaní

Základnou jednotkou prekladu na rozdiel od ostatných systémov (ako napríklad LaunchPad, Transifex, Pootle) je modul a nie reťazec. Na jednom module môže naraz pracovať iba jeden človek.

Preklad väčšiny modulov je rozdelený do dvoch častí "Používateľské rozhranie" a "Dokumentácia". V tabuľke s prehľadom je možné vidieť stav preloženia (číselne i graficky) samostatne pre obe časti modulov.

DL1.png

Okrem týchto dvoch častí v prehľade môžeme vidieť ešte aj stĺpec "Používateľské rozhranie zred." V tomto stĺpci je možné vidieť stav preloženia viditeľných reťazcov.

Pre každý modul a jeho časti môže existovať niekoľko prekladaných vetiev.

DL2.png

Okrem vetiev vydaní sú moduly zoskupené do ďalších kategórií, ktoré nie sú súčasťou pracovného prostredia Gnome.

Zoznam všetkých modulov

Po tabuľkou s prehľadom vydaní sa nachádzajú odkazy, pomocou ktorých môžeme zobraziť zoznam všetkých prekladov rozhrania aj zoznam všetkých prekladov dokumentácie. K jednotlivým modulom je možné dostať sa aj prostredníctvom zoznamu všetkých modulov na http://l10n.gnome.org/module/. V takomto prípade po výbere modulu prejdete rovno na stránku modulu.

Stránka vetvy vydania Gnome

Po otvorení vetvy vydania sa zobrazí tabuľka ktorá obsahuje

 • Celkovú dokončenosť prekladu vydania v hornej časti
 • Zoznam modulov
 • Vetvu (či modul patrí do vetvy hlavnej vývojovej vetvy master, alebo už bol zaradený do vetvy pre vydania)
 • Úplnosť prekladu (vyjadrenú číselne i graficky)
 • Stav, určujúci aká operácia sa práve vykonáva s modulom
 • Dátum, kedy bola s modulom vykonaná nejaká akcia

DL3.png

Moduly sú štandardne zoskupené do troch kategórií no je ich možné zoraďovať aj inak kliknutím na hlavičku príslušného stĺpca tabuľky.

Stránka akcií prekladaného modulu

Po kliknutí na niektorý z modulov sa dostaneme na stránku na ktorej sa nachádza

 • cesta k prekladu v tvare "modul >> vetva >> jazyk"

 • aktuálny stav modulu (akcia ktorá sa práve s modulom vykonáva)
 • súbory na stiahnutie (pot - šablóna pre vytvorenie súboru s preklado, po - naposledy začlenený preklad)
 • informácia o stave preloženia
 • história akcií
 • Formulár na vytvorenie akcie, napísanie komentára a odoslanie nového po súboru s prekladom

DL4.png

Akcie systému Damned Lies

Nástroj Damned Lies umožňuje vykonávať s modulom tieto akcie

 • napísať komentár - touto formou je možné oznámiť napríklad chybu v preklade, v prípade, že s modulom prebieha nejaká iná akcia
 • rezervovať na preklad - slúži na informovanie ostatných, že sa modul chystáte prekladať
 • odoslať preklad - slúži na odoslanie nového prekladu
 • rezervovať na korektúru - slúži na informovanie ostatných, že sa modul chystáte kontrolovať
 • vrátiť na prepracovanie - slúži na vrátenie modulu na opravu alebo doplnenie prekladu
 • vykonať korektúru - slúži na odoslanie opravy kontrolórom a počkanie na reakciu ostatných členov tímu
 • postúpiť na začlenenie - slúži ako oznam, že modul je pripravený na začlenenie
 • rezervovať na začlenienie - slúži na zablokovanie vykonania iných akcií pred začlenením
 • informovať o začlenení - informuje ostatných členov, že modul bol začlenený do zdrojového kódu
 • archivovať akcie - slúži na skrytie histórie akcií, automaticky sa vykoná po začlenení
 • vrátiť predhádzajúcu akciu - vráti predchádzajúcu akciu aby ju mohol vykonať niekto iný

Týmto akciám zodpovedajú i stavy, ktoré sú zobrazované na stránke s prehľadom modulov.

Odoslanie súboru s prekladom

V prípade že vykonáme akciu, ktorej súčasťou je odoslanie .po súboru s prekladom, objavia sa pod akciou dva súbory:

 • aktuálne odoslaný súbor s príponou .po
 • akrualizovaný súbor s príponou .po.merged - tento súbor obsahuje zmeny, ktoré mohli vykonať vývojári v anglickom originále pokým ste pracovali so súborom

Po odoslaní tiež pri spomínaných dvoch súboroch uvidíme aktualizovanú štatistiku o stave preloženia, ktorá pozostáva z troch čísel.

 • Počet preložených reťazcov
 • Počet nepresných reťazcov (označených príznakom fuzzy)

 • Počet nepreložených reťazcov

DL5.png

Zobrazenie rozdielov

Po každom odoslaní nového po súboru s prekladom sa pod akciou zobrazí číslo odoslania v hranatých zátvorkách, ktoré umožňuje porovnávať vykonané zmeny, oproti predchádzajúcemu odoslanému súboru.

Stránka modulu

Ak klikneme na prvú časť cesty v hornej časti stránky s akciami alebo na modul v zozname všetkých modulov, dostaneme sa na stránku modulu, ktorá obsahuje

 • informácie o module
 • preklady častí modulu do rôznych jazykov zoskupených po jednotlivých prekladaných vetvách

SlovakTranslation/NavodDL (last edited 2012-10-24 12:06:12 by etkinator)