Chào mừng bạn xem Wiki của Dự án Thông dịch Gnome.

Thông tin hiện thời

Cạch Làm

Cho nhà duy trì và nhà phát triển

Điều hợp

CẢNH BÁO : theo hướng dẫn nào chỉ nếu bạn biết cách làm, và có quyền làm việc đó thôi.

Bản dịch của trang này

TranslationProjectVi (last edited 2008-02-03 14:45:31 by anonymous)