Georgian Standard Terms for GNOME Desktop Environment

A

About

პროგრამის შესახებ

შესახებ

Access

წვდომა

Access Key

საკვანძო კლავიში

Accessibility

დამხმარე საშუალებები

Account manager

ანგარიშთა მმართველი

## ანგარიშთმნე

Activate

გააქტიურება

Active field

აქტიური ველი

Applet

მოდული

აპლეტი

Application

პროგრამა

Artist -- კონტექსტი: მუსიკოსი

შემსრულებელი, ## ხელოვანი

Array

მასივი

to attach -- კონტექსტი: ელფოსტა

დართვა, მიმაგრება

Alert box

გაფრთხილების სარკმელი

Alias

მეტსახელი

align

გასწორება

alignment

სწორება

attach

დართვა

Attachment -- კონტექსტი: ელფოსტა

დანართი

Anti-aliasing

დაგლუვება

authentication method

ავთენტიფიკაციის მეთოდი

Available memory

ხელმისაწვდომი მეხსიერება

B

Backspace

უკუშლა

Bell

ზარი

Beep

სიგნალი

Binding -- კონტექსტი: პროგრამული ენა

მიკინძვა

Bogus

?

Buddy

მეგობარი

კონტაქტი

Button

ღილაკი

C

Capture -- კონტექსტი: მაგ. ვებ-კამერა

ჩაწერა?

Check Box

poll

to choose

ამორჩევა

to collate -- კონტექსტი: საბეჭდი მანქანა

სორტირება

Combo Box

poll

Command line

ბრძანების ველი

Computer

კომპიუტერი

Cookie

ქუქი-ჩანაწერი

to create

შექმნა

Credits

მადლობები

Ctrl; Control -- კონტექსტი: ღილაკები

იგივეს დატოვება?

collapsed

აკეცილი

D

Desktop

სამუშაო მაგიდა

default

ნაგულისხმევი

Directory -- კონტექსტი: ფაილური სისტემა

დასტა

Directory

ზოგჯერ მართებულია: საქაღალდე

Disc -- კონტექსტი: მედია

დისკი

Due date

შესრულების თარიღი

to download

ჩამოტვირთვა

Download

ჩამოტვირთვა

E

Edit field

რედაქტირებადი ველი

Email

E-Mail; ელფოსტა

Encoding

კოდირება

Enter -- კონტექსტი: ღილაკი

შეყვანა, poll

Expand

გაფართოება

F

to fail

?

FAQ

FAQ; ხშირად დასმული კითხვები

to find

ძებნა

to find again

ხელახალი ძებნა, ან ძიება

Folder

დასტა

საქაღალდე

Font

შრიფტი

Fullscreen

მთელს ეკრანზე

G

GPL-ლიცენზიებთან დაკავშირებით

#1#

"Program name" is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.||

„პროგრამის სახელი" თავისუფალი/საჯარო პროგრამაა. მისი გავრცელება და/ან შეცვლა შესაძლებელია Free Software Foundation-ის მიერ გამოცემული GNU ზოგადი საჯარო ლიცენზიის (GNU General Public License) ვერსია 2-ის, ან (თქვენი სურვილის შემთხვევაში) ნებისმიერი უფრო ახალი ვერსიის, პირობების შესაბამისად.

#2#

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

პროგრამა ვრცელდება იმ იმედით, რომ იგი გამოსადეგი იქნება, თუმცა ნებისმიერი სახის გარანტიის გარეშე; ასევე არ იგულისხმება გარანტია პროგრამის კომერციულად მომგებიანობასა თუ მისი ნებისმიერი მიზნით ვარგისიანობაზე. დამატებითი ინფორმაციისათცის იხილეთ GNU ზოგადი საჯარო ლიცენზია (GNU General Public License).

#3#

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

ამ პროგრამასთან ერთად თქვენ უნდა მიგეღოთ GNU ზოგადი საჯარო ლიცენზიის (GNU General Public License) ასლი. თუ არ მიგიღიათ, მიწერეთ Free Software Foundation, Inc-ს შემდეგ მისამართზე: 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

H

Header

თავსართი

კოლონტიტული

## თხემი

to hibernate

ჰიბერნაცია

## ძილქუში

to hide

დამალვა

hidden files

ფარული ფაილები

უხილავი ფაილები

History

ქრონიკა

ისტორია

##მატიანე

Home -- კონტექსტი: დასტა /home/user

სახლის დასტა

##შინა

Home -- კონტექსტი: ინტერნეტი

საწყისი გვერდი

## თავფურცელი

Host

ჰოსტი

Hotkey

გამოძახების კლავიში

სხარტულა?

I

Icon

ხატულა

Item

ელემენტი

## ოდენობა

J

Junk

არასასურველი

უვარგისი

K

L

Link -- კონტექსტი: ინტერნეტი

ბმული

Link -- კონტექსტი: მონაცემები

ბმული

Location

Ort

მდებარეობა

Location bar

Adressleiste

მდებარეობის ზოლი

to login

anmelden

Login

Anmeldung

to log off

abmelden

M

Menu bar

მენიუს ზოლი

to mount

მონტაჟი, მიერთება

Mount point

მონტაჟის პუნქტი

N

Network

ქსელი

Next

შემდეგი

O

Object ID

ობიექტის ს.ს.

ობიექტის საიდენტიფიკაციო სახელი

offline (The user is offline)

ხაზიდან გასული

offline (Offline-Documentation)

კავშირგარეშე რეჟიმი

online (The user is online)

ხაზზე

online (Online-Documentation)

კავშირის რეჟიმი

P

Pane

Leiste

Panel -- კონტექსტი: GNOME-Panel

Panel

Plugin

Plugin

Q

R

Radio button

Auswahlknopf

Recent files

Zuletzt geöffnete Dateien

Redo

Wiederherstellen

Return -- კონტექსტი: Taste

Eingabe

S

scroll bar

გადახვევის ზოლი

გადაადგილების ზოლი

## ცოცია

to select

auswählen

Session

Sitzung

Shift -- კონტექსტი: Taste

Umsch.; Umschalttaste

Shortcut

მალსახმობი

to show -- კონტექსტი: Werkzeugleisten

anzeigen

Side bar

გვერდითა ზოლი

Side panel

გვერდითა პანელი

SPACEBAR -- კონტექსტი:ღილაკი

ღილაკი შორისი

Splash screen

poll

Standby

მოლოდინის რეჟიმი

Status bar

სტატუს ზოლი

to suspend

შეჩერება

T

Tab

Reiter

Tab -- კონტექსტი: Taste

Tabulator

Tag

ჭდე

Theme

Thema

to toggle

umschalten

Tool bar

Werkzeugleiste

Tooltip

Minihilfe

Transfer

Übertragung; Datenübertragung

Trash

Müll

to try again

erneut versuchen

U

||to unmount || დემონტირება || unmount device = ტომის მოხსნა ||

Undo

უკუქმნა

დაბრუნება

Update Manager

განახლების მოურავი

## განახლებათა მნე

to update

aktualisieren

განახლება

to upload

hochladen

ატვირთვა

URI

Adresse

URL

Adresse

usage

Aufruf

V

Volume -- კონტექსტი: Lautstärke

Lautstärke

Volume -- კონტექსტი: Datenträger

Datenträger

W

Wizard

Assistent

## თანაშემწე

Web

Internet

Web Page

Website

## ვებგვერდი

Web-Browser

Internet-Browser

Within

Binnen

X

Y

Z

ge/StandardTerms (last edited 2008-07-04 19:11:14 by VladimerSichinava)