Μεταφραστική μνήμη

Παρέχουμε οδηγίες για τη δημιουργία μεταφραστικής μνήμης με το χέρι και με χρήση έτοιμης μνήμης για άμεση λήψη. Επίσης υπάρχει και η χρήση της διαδικτυακής μεταφραστικής μνήμης όπου και θα αναφέρουμε.

Το KBabel υποστηρίζει τη δημιουργία μεταφραστικής μνήμης, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες στο http://simos.info/blog/archives/337 ή να δείτε τις οδηγίες για το Poedit

Είναι η πιο εύκολη διαδικασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α - Διαδικτυακή υπηρεσία

Αυτή η λειτουργία δεν αντικαθιστά τις δύο επόμενες, αλλά είναι ένας εύκολος τρόπος να αναζητήσετε έναν όρο που δεν υπάρχει στο γλωσσάρι μας. Τη διαδικτυακή μεταφραστική μνήμη της ελληνικής κοινότητας GNOME, θα τη βρείτε στη διεύθυνση memory.gnome.gr. Περιέχει όλα τα πακέτα του GNOME που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, καθώς και τα πακέτα των επιπρόσθετων εφαρμογών του GNOME.

Για τη δική σας διευκόλυνση, είναι συνετό να δημιουργήσετε μεταφραστική μνήμη αναλόγως το μεταφραστικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β - Λήψη των αρχείων

Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο των αρχείων PO του GNOME (μεταφρασμένα αρχεία) από τον δεσμό "Download all po files" που υπάρχει στο τέλος κάθε σελίδας με τις λίστες πακέτων κάθε έκδοσης. Μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα πακέτα από την σελίδα της τελευταίας έκδοσης του GNOME (η σελίδα του GNOME %%gnomeversion%% την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο) και τα πακέτα από τα GNOME Extras. Κατεβάζουμε τα συμπιεσμένα αρχεία στον υπολογιστή μας και τα αποσυμπιέζουμε σε ένα φάκελο που δημιουργούμε, πχ. GNOME-TM.

Από την γραμμή εντολών μπορούμε να κάνουμε το ίδιο ως εξής:

mkdir GNOME-TM
cd GNOME-TM
wget http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-%%gnomeversion%%/ui.tar.gz -O gnome3-ui.tar.gz
wget http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-%%gnomeversion%%/doc.tar.gz -O gnome3-doc.tar.gz
wget http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-extras/ui.tar.gz -O gnome3-extras.ui.tar.gz
wget http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-extras/doc.tar.gz -O gnome3-extras.doc.tar.gz

Τα αποσυμπιέζουμε ως εξής (τα ονόματα των συμπιεσμένων αρχείων θα διαφέρουν, ανάλογα με την ημερομηνία που τα κατεβάσατε):

tar xvfz gnome3-ui.tar.gz
tar xvfz gnome3-doc.tar.gz
tar xvfz gnome3-extras.ui.tar.gz
tar xvfz gnome3-extras.doc.tar.gz

Έχει φτιαχτεί και ένα script για την πλήρη αυτοματοποίηση της λήψης των απαραίτητων αρχείων και τη δημιουργία καταλόγων το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το quickstart.sh.

#
# Authors: Fotis Tsamis, Simos Xenitellis, Alkis Georgopoulos 
# 
# Quick start for gnome l10n in Greek

version="%%gnomeversion%%"

FILES=" http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-${version}/ui.tar.gz
    http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-${version}/doc.tar.gz
    http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-office/ui.tar.gz
    http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-extras/ui.tar.gz
    http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-extras/doc.tar.gz"
echo 'Δημιουργία δομής καταλόγων l10n...'
mkdir -p l10n/PO 2>&-
mkdir -p l10n/POT 2>&-
mkdir -p l10n/Compendiums/GNOME 2>&-
cd l10n/Compendiums/GNOME
echo "Λήψη αρχείων .PO του GNOME ${version}..."
for f in $FILES; do wget -c $f && sleep 1; done
echo "Η λήψη των αρχείων ολοκληρώθηκε."
echo "Αποσυμπίεση αρχείων..."
for f in *.tar.gz; do tar -xvvzf "$f" && rm "$f"; done
cat <<EOF
Αυτή είναι η δομή των καταλόγων:
└─ l10n
  ├─ Compendiums
  │  └─ GNOME
  │    ├─ accerciser-help.HEAD.pot
  │    ├─ accerciser.HEAD.el.po
  │    .................
  │    ├─ zenity-help.HEAD.pot
  │    └─ zenity.HEAD.el.po
  ├─ PO
  └─ POT
 
Η εργασία ολοκληρώθηκε.
Για περισσότερα, δείτε http://wiki.gnome.gr/doku.php?id=translation:translationmemory
EOF

Το script ισχύει για παλαιότερη έκδοση, αλλά μπορείτε να το τροποποιήσετε για την τρέχουσα μεταφραστική έκδοση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ - Δημιουργία και εφαρμογή της μεταφραστικής μνήμης

Με το χέρι

Για τη δημιουργία της μεταφραστικής μνήμης με το χέρι

cd GNOME-TM
msgcat -o GNOME.compendium `find . -name "*.el.po"`

Η εντολή αυτή δημιουργεί τη μεταφραστική μνήμη στο αρχείο GNOME.compendium

Για την εφαρμογή της μεταφραστικής μνήμης σε μια νέα μετάφραση, εκτελούμε

msgmerge --compendium GNOME.compendium -o el.po /dev/null glchess.HEAD.pot

όπου

 • el.po είναι το παραγόμενο αρχείο.
 • /dev/null είναι αρχείο που προϋπάρχει στο σύστημά σας
 • glchess.HEAD.pot είναι το αμετάφραστο αρχείο από το http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-%%gnomeversion%%

Το παραγόμενο αρχείο el.po χρειάζεται κάποια επεξεργασία στην κεφαλίδα (header) - αντικατάσταση.

Τα αμετάφραστα αρχεία

Δημιουργήστε τη μεταφραστική μνήμη κατά τα γνωστά (αν δεν το έχετε κάνει ήδη).

Για την εφαρμογή της μεταφραστικής μνήμης σε όλα τα μη-μεταφρασμένα αρχεία, μπορείτε να εκτελέσετε

$ cd GNOME-TM
$ find . -name "*.HEAD.pot" | perl -n -e 'chop;$file=$_;print "echo -n \"$file\";msgmerge --compendium GNOME.compendium -o ${file}-FromTransMemory.el.po /dev/null $file\n";' > commands.txt
$ 

Στο αρχείο commands.txt υπάρχουν οι εντολές για την εφαρμογή της μεταφραστικής μνήμης. Μπορούμε να τις εκτελέσουμε όλες με την παρακάτω εντολή, ή να εκτελέσουμε μέρος του αρχείου commands.txt.

$ sh commands.txt
$ 

el/Translation/Memory (last edited 2016-03-01 20:24:47 by TomTryfonidis)