Navigation: Swedish

Svensk översättning av gnome

(Swedish translator's list of computer terms)

Original location of document: http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml

Standardöversättningar

Detta är standardöversättningar som kan användas vid översättning av Gnome-program till svenska.

För diskussion hänvisas till http://www.tp-sv.se/

Engelska

Svenska

Kategori

(C)

©

copyright

abort

avbryt

about

om

Hjälp-menyn

access

komma åt (verb), åtkomst (subst.)

Activities

Aktiviteter

meny i övre vänstra hörnet

add

lägg till

alert

varning

applet

miniprogram (datatermgruppen, cs), förr panelprogram (i panelen), applet

application

program, applikation

apply

verkställ

article

inlägg

aspect ratio

bildförhållande

attach

bifoga

e-post

attachment

bilaga

e-post

author

författare

authorize

auktorisera

Begin

Begin

tangent

blogroll

blogglista

Bluetooth

Bluetooth

betraktas som namn, undvik Blåtand

bold

fetstil

Typsnitt

bookmark

bokmärke

boot loader

startprogram

(lånat från Windowsvärlden

bounce

eftersänd(a), studsa

bounce keys

tangentstuds

funktionsnamn från windowsvärlden

Break

Break

tangent

browse

bläddra

bug

(program)fel

bug report

felrapport

button

knapp

cache

cache

cancel

avbryt

Knapp

capplet

kontrollpanelsprogram

case

versaler/gemener (vid sökning)

character

tecken

character set

teckenkodning

chat

chatt

clear

töm, rensa

Redigera-menyn, Gnome Chess

clipboard

urklipp

close

stäng

configuration

konfiguration

configure

konfigurera

connect

anslut(a)

connection

anslutning

console

konsol

context menu

snabbvalsmeny

cookie

kaka

copy

kopiera

Redigera-menyn

Ctrl

Ctrl

tangent

customize

anpassa

cut

klipp ut

Redigera-menyn

Dash

Snabbstartspanelen

debug

felsöka, avlusa

decode

avkoda

default

standard

delay

fördröjning

delete

ta bort

Delete

Delete

tangent

deprecated

föråldrad

desktop

skrivbord

device

enhet

directory

katalog

filsystem

disable

inaktivera, slå av, använd inte

disconnect

koppla ifrån

download

hämta

inte ladda ner

drag and drop

dra och släpp

drop down menu

rullgardinsmeny

edit

redigera

Redigera-menyn

email

e-post

emoticon

humörsymbol

enable

aktivera, slå på, använd

encoding

kodning

End

End

tangent

Enter

Retur

tangent

entry

post

erase

radera

Escape

Escape

tangent

Escape character

avbrottstecken

execute

kör

exit

avsluta

Arkiv-menyn

extension

tillägg

failed

misslyckades

faq

frågor och svar

fatal

ödesdiger

file

arkiv (i menyrad), fil (annars)

find

sök

folder

mapp

font

typsnitt

forward

vidarebefordra

e-post

gear icon

kugghjulsikon

general

allmänt

git repository

git-arkiv

groupware

grupprogram

hardware

maskinvara

header

rubrik

header bar

rubrikrad

hibernate

viloläge

hide

dölj

hint

tips

history

historik

Home

Home

tangent

host

värd, värddator eller maskin

host name

värdnamn, maskinnamn, datornamn

hotspot

surfzon

förr accesspunkt

icon

ikon

idle

inaktiv, overksam

input

inmatning, mata in

insert

infoga, lägg till

Insert

Insert

tangent

italic

kursiv

Typsnitt

item

element el. objekt

key

tangent

om tangentbordet

key

nyckel

krypto

keyboard shortcut

tangentbordsgenväg

under diskussion, snabbtangent?

layout

utseende, layout

link

länk

load

läs in (om filer), belastning (cpu load t.ex)

login

logga in, inloggning, inloggningsnamn

logout

logga ut, utloggning

lossless

förlustfri

bild-/ljudkompression

lossy

icke-förlustfri

bild-/ljudkompression

mail

brev

mailing list

sändlista

Menu

Meny

tangent

menu bar

menyrad

message tray

meddelandebricka

under diskussion, meddelandefält?

merge

sammanfoga

modifier key

modifierartangent

mount

montera

multiboot

flervalsstart

notebook

flikhäfte

offline

frånkopplad

on-screen keyboard

skärmtangentbord

online

ansluten

opacity

ogenomskinlighet

open source format

öppet format

option

flagga

till program

options

alternativ

output

utmatning, mata ut

overview

översiktsvy

i sammanhanget Aktiviteter

padding

utfyllnad

Page Dn

Page Dn

tangent

Page Up

Page Up

tangent

pager

skrivbordsväljare

pair

para ihop

Bluetooth-enheter

password

lösenord

paste

klistra in

Redigera-menyn

patch

programfix

path

sökväg

permissions

rättigheter (borde väl vara behörigheter)

pixel

bildpunkt

plugin

insticksmodul, insticks- (som förled)

podcast

poddsändning

popup window

poppuppfönster

port

port (nätverk), portera (flytta applikation)

preferences

inställningar

preview

förhandsgranska, förhandsgranskning

print

skriv(a) ut

print preview

förhandsgranska

privacy

sekretess

t.ex. i menyval

process

process

progress

förlopp

progress bar

förloppsindikator

properties

egenskaper

proxy

proxy eller proxyserver

quit

avsluta

(R)

®

registrerat varumärke

read only

skrivskyddad

redo

gör om

Redigera-menyn

reload

läs om

refresh

uppdatera

remove

ta bort

release notes

versionsinformation

replace

ersätt

request

vb begära, subst begäran (pl begäranden)

restart

starta om

revert

återgå

rip

extrahera

om cd/dvd

roman

rak

Typsnitt

run

kör

run-time environment

exekveringsmiljö

run-time library

exekveringsbibliotek

save as

spara som

screen saver

skärmsläckare

scrollbar

rullningslist

scroble

skrobbla

i samband med last.fm

search

hitta (när search och find har olika funktion)

select

markera

om text, filnamn, etc.

select

välj

om menyval

selection

markering

server

server

session

session (-er)

session management

sessionshantering

settings

inställningar

shell

skal, kommandotolk

Shift

Skift

tangent

show

visa

skin

skal

utseendetema på enskilt program

sleep

strömsparläge

från windowsvärlden...

slider

skjutreglage

software

programvara

software repository

programförråd

space

blanksteg

Space, Spacebar

mellanslag

tangent

spin box

stegningsruta

spinner

väntesnurra

splash screen

startbild

status bar

statusrad

sticky

klistrig

string

(text)sträng

subject

ämne

suspend.standby

vänteläge

system tray

aktivitetsfält

tab

flik

Tab

Tabb

tangent

task

fönster (i rätt sammanhang), aktivitet, uppgift

tasklist

fönsterlista

team

team

thread

tråd

thumbnail

miniatyrbild

timeout

tidsgräns

title bar

namnlist

token

element

tool bar

verktygsfält

(förr verktygsrad)

tool tip

inforuta

tidigare "verktygstips"

top bar

systemrad

var under diskussion användes i gnome shell m.m redan så

touchpad

styrplatta

platta med mus funktionalitet, vanligt på laptops

transient

tillfällig

trash bin

papperskorg

trashcan

papperskorg

undo

ångra

Redigera-menyn

unload

glöm (om skript t.ex)

universal access

hjälpmedel

hjälpmedel för hörsel, syn etc

untitled

namnlös

upload

lämna, skicka (inte ladda upp)

usage

användning

utility

verktyg

view

visa (i menyrad)

viewport

skrivbordsvy

web browser

webbläsare

web page

webbsida

website

webbplats

Wi-Fi network

trådlöst nätverk

widget

gränssnittskomponent

enbart komponent om det är ett sammansatt ord

wildcard

jokertecken

window

fönster

wired network

trådbundet nätverk

workspace

arbetsyta

wrap

radbryt(a)

text

Swedish/GNOMEOrdlista (last edited 2021-03-27 21:05:41 by AndersJonsson)