This page contains information about the Swedish localization of GNOME and provides information for users wanting to contribute Swedish translations. It is written in Swedish language.

GNOME på svenska

GNOME är till största delen översatt till svenska, både själva programmen och dokumentationen. Detta är till allra största delen ett resultat av arbete från ett fåtal frivilliga, även om företag som Sun tidvis har bidragit till en viss del. Även många andra program för GNOME, och som inte ingår i själva skrivbordsmiljön, är helt översatta till svenska.

Användning

Att använda översättningen är enkelt. De flesta distributioner tillåter att ett standardspråk för systemet ställs in. Skulle detta standardspråk inte vara svenska går det vanligtvis ändå att välja svenska som språk på inloggningsskärmen som visas innan inloggning.

Synpunkter

Vi tar tacksamt emot synpunkter på den svenska översättningen av GNOME. En förutsättning för arbetet med de svenska översättningarna av GNOME är att vi får synpunkter på dem. Förslag, felrapporter, kommentarer och andra synpunkter på översättningarna är alltså mycket välkomna.

Har du synpunkter är det bästa stället att rapportera detta i vårt felrapporteringsverktyg, Gitlab, genom att använda följande länk:

Du kan behöva skapa ett konto i verktyget Gitlab för att kunna felrapportera. Detta är snabbt gjort. Följ i så fall länken för detta.

I din felrapport, glöm inte att ange vad som just nu står i programmet och vad du skulle vilja se att det stod istället, samt eventuellt en liten motivering till varför. Tack för din hjälp!

Hjälpa till

Hjälp med översättningsarbetet uppskattas naturligtvis också. Detta kan innefatta allt från översättning till granskning av befintliga översättningar. Den som är intresserad bör läsa vidare nedan.

Om det svenska översättningslaget

Det svenska GNOME-översättningslaget är en del av GNOME Translation Project, ett projekt vars syfte är att översätta och anpassa den fria skrivbordsmiljön GNOME från originalspråket engelska till så många som möjligt utav världens språk.

Vårt mål är naturligtvis att anpassa GNOME till det svenska språket (språkkoden "sv") och svenska förhållanden i övrigt. Utöver denna webbsida har vi en egen, automatiskt uppdaterad statussida på adressen http://l10n.gnome.org/teams/sv.

Hur arbetet går till

Vi som håller på med detta är nästan alla frivilliga och detta är, som mycket annat inom fri programvara, till övervägande del helt ideellt arbete. Arbetet består till största delen av att översätta de engelska originaltexterna i GNOME-programmens användargränssnitt, som har extraherats med hjälp av verktygen gettext och intltool. Texterna finns även hela tiden tillgängliga på http://l10n.gnome.org/releases/. Även dokumentation hör till sådant som måste översättas till svenska.

En del av oss har tillgång till kodbiblioteket, GNOME Git, och på så sätt arbetar vi ofta med att översätta programmen och uppdatera översättningarna allteftersom programmen utvecklas. Kort innan programmen släpps i en ny version av GNOME, finslipas i regel de svenska översättningarna och de skickas sedan ut för granskning på sändlistan. Denna sändlista delar vi med svenska grenen av Translation Project, ett annat svenskt översättningsprojekt. På listan finns åtskilliga översättare, och språkintresserade i allmänhet, som hjälper till med att granska och kritisera översättningarna. Kritiken debatteras, ändringar genomförs, och slutligen placeras översättningarna i GNOME:s kodbibliotek igen, redo att bli en del av de nya programversionerna.

Hur kan jag hjälpa till?

Det är enkelt att hjälpa till. Exempelvis är bara en sådan sak som att hjälpa till att granska och kritisera de översättningar som skickas för granskning en ovärderlig hjälp, men naturligtvis är även hjälp med själva översättningarna välkommen.

Av själva GNOME är det det mesta som officiellt ingår redan översatt till svenska. Däremot behövs det hjälp med att översätta de extra, kringliggande program som också finns. Se översättningsstatusen nedan. Om du hittar något i avdelningarna Fifth-toe, Office eller Extras som du vill översätta så bara meddela det på någon av de svenskspråkiga listorna nedan.

Sändlistor

Vill du bara granska räcker det med att du anmäler dig till den svenskspråkiga sändlistan tp-sv@listor.tp-sv.se. Presentera gärna dig själv på listan, det är alltid trevligt. Vill du även hjälpa till med översättningar bör du förutom denna lista även gå med på den svenskspråkiga listan gnome-se-list@gnome.org och den engelskspråkiga listan gnome-i18n@gnome.org. Anmälningsmöjlighet för listorna och arkiverade inlägg finns på respektive adress.

Översättningsstatus

Terminologi

Vi följer i huvudsak svenska datatermgruppens rekommendationer när sådana finns. Utöver detta använder vi också svenska grenen av Translation Projects ordlista samt vår egen ordlista som komplement.

Stil och policy

Vårt mål är naturligtvis att översättningarna ska använda så god svenska som möjligt, men samtidigt vill vi ofta också bevara den stil som kan finnas i originalmeddelandena till ett program. Det kan handla om att programmet använder ett mycket formellt språk, eller tvärtom ett mycket direkt och personligt språk. Vår uppgift som översättare är inte att ändra en sådan stil utan att vidareförmedla den till de svenskspråkiga användarna. Det handlar ju om tekniskt språkbruk, och till skillnad från skönlitterära översättningar är ofta en översättning som är trogen originalets stil och val av terminologi en absolut förutsättning för att översättningen ska fylla sin funktion och inte vara ett hinder.

Upplever vi att stilen inte passar in felrapporterar vi istället via felrapporteringssystemet Gitlab till författaren, så kommer en eventuell korrigering både det engelska originalet och alla andra översättningar också tillgodo. Detta gäller också alla andra typer av stavfel och grammatiska fel som kan finnas i originalmeddelandena.

Vissa stilistiska skillnader måste medges på rent språkmässiga grunder. Ett exempel är den ytterst sparsamma användningen av artighetsfraser i svenskan, som kan stå i skarp kontrast till engelskan. Men detta hör till undantagen; vår huvudpolicy är att följa originalets stil och felrapportera tillbaka om vi upplever stilen eller enskilda meddelanden som felaktiga.

Personer

Anders Jonsson är översättningsansvarig för de svenska GNOME-översättningarna.

Flera andra har också bidragit mycket under årens lopp, bland andra Göran Uddeborg, Daniel Nylander och Christian Rose med flera.

Swedish (last edited 2020-03-10 18:58:16 by AndersJonsson)