Prehľad grafických ovládacích prvkov Gnome

Podpora aplikácie

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

application

aplikácia

Trieda aplikácie

application window

okno aplikácie

Okno s podporou triedy aplikácie

actionable

rozhranie akcií

Rozhranie pre prvky prepojiteľné s akciami

Tvorba rozhrania

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

builder

zostavovač

Vytvorí rozhranie podľa XML definície

buildable

rozhranie zostavovania

Rozhranie pre prvky vytvoriteľné zostavovačom

Okná

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

dialog

dialógové okno

Vytvorí vyskakujúce okno

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/messagedialog.png

message dialog

dialógové okno správy

Klasické okno so správou

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/aboutdialog.png

about dialog

dialógové okno O aplikácii

Zobrazuje informácie o aplikácii

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/assistant.png

assistant

asistent

Sprievodca cez viackrokové operácie

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/window.png

window

okno

Vrchná úroveň, ktorá môže obsahovať iné prvky

window group

skupina okien

Obmedzí efekt grabnutia - výhradného ovládania

invisible

neviditeľné okno

Prvok, ktorý sa nezobrazí

offscreen window

okno mimo obrazovky

Vrchná úroveň spravujúca vykresľovanie potomkov mimo obraz

Kontajnery pre rozloženie prvkov

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

box

box

Kontajnerový box

grid

mriežka

Zoskupuje prvky do riadkov a stĺpcov

revealer

animovaný odkrývač (GTK 3.10)

Skrýva sa a zobrazuje s animáciou

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/list-box.png

list box

box zoznamu (GTK 3.10)

Kontajner pre zoznam

flow box

tečúci box (GTK 3.12)

Umožňuje umiestniť prvky vodorovne a zvisle za sebou ak sa nezmestia do radu pridá ďalší rad

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/stack.png

stack

stoh (GTK 3.10)

Stohovací kontajner - dáva do stohov, hromád

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/stackswitcher.png

stack switcher

prepínač stohu (GTK 3.10)

Prepína stohy

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/sidebar.png

stack sidebar

bočný panel stohu (GTK 3.16)

Automatický bočný panel na prepínanie stohov

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/action-bar.png

action bar

panel akcií (GTK 3.12)

Panel poskytujúci kontextové akcie

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/headerbar.png

header bar

hlavičkový panel (GTK 3.10)

Box s vycentrovanými potomkami

overlay

prekrytie

Kontajner, v ktorom sa prvky prekrývajú

button box

box tlačidiel

Kontajner zarovnávajúci tlačidlá

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/panes.png

paned

predelený

Prvok s dvoma upraviteľnými plochami

layout

rozloženie

Nekonečná rolovateľná oblasť obsahujúca prvky potomkov a/alebo vlastnú kresbu

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/notebook.png

notebook

poznámkový blok

Kontajner zápisníka s kartami

expander

rozbaľovač

Kontajner, ktorý vie skryť svojich potomkov

orientable

rozhranie otáčania

Rozhranie pre preklopiteľné prvky

aspect frame

rámec pomeru strán

Rámec obsahujúci u potomkov určitý pomer strán

fixed

pevný

Kontajner umožňujúci prvky umiestňovať na pevné súradnice

Zobrazujúce prvky

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/label.png

label

označenie

Prvok, ktorý zobrazuje krátky alebo stredne dlhý text

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/image.png

image

obrázok

Prvok zobrazujúci obrázok

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/spinner.png

spinner

rotujúci indikátor

Zobrazuje animáciu rotujúceho indikátora

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/info-bar.png

info bar

infopanel

Oznamuje dôležité správy používateľovi

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/progressbar.png

progress bar

ukazovateľ priebehu

Prvok vizuálne indikujúci priebeh

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/levelbar.png

level bar

indikátor úrovne

Obdĺžnik indikujúci úroveň

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/statusbar.png

status bar

stavový panel

Oznamuje menej dôležité správy používateľovi

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/accel-label.png

accel label

označenie akcelerátora

Označenie, ktoré zobrazuje klávesovú skratku na pravej strane textu

Tlačidlá a prepínače

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/button.png

button

tlačidlo

Prvok, ktorý emituje sibnál pri kliknutí

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/check-button.png

check button

zaškrtávacie tlačidlo

Vytvorí prvok s malým prepínacím tlačidlom

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/radio-group.png

radio button

rádiové tlačidlo

Umožňuje výber z viacerých zaškrtávacích tlačidiel

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/toggle-button.png

toggle button

prepínacie tlačidlo

Vytvorí tlačidlo, ktoré zostane v stlačenom alebo nestlačenom stave

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/link-button.png

link button

tlačidlo odkazu

Vytvorí tlačidlo, ktoré je previazané s URL

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/menu-button.png

menu button

tlačidlo ponuky

Tlačidlo, ktoré po kliknutí zobrazí ponuku

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/switch.png

switch

prepínač

Prepínač v štýle vypínača na svetlo

scale button

tlačidlo škály

Tlačidlo, ktoré vysunie škálu, pri rôznych hodnotách mení ikonu

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/volumebutton.png

volume button

tlačidlo hlasitosti

Tlačidlo, ktoré vysunie ovládanie hlasitosti

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/lockbutton.png

lock button

tlačidlo uzamknutia

Prvok na odomknutie alebo uzamknutie privilegovaných operácií

model button

modelové tlačidlo

Tlačidlo obsahujúce pomenovanú akciu ako model

Číselné a textové vstupy

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/entry.png

text entry

textový vstup

Jednoriadkový textový vstup

entry buffer

schránka vstupu

Textová schránka pre textový vstup

entry completion

dopĺňanie vstupu

Funkcionalita dopĺňania vstupu

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/scales.png

horizontal/vertical scale

vodorovná/zvislá škála (*zmena)

Posuvník na výber hodnoty z rozsahu

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/spinbutton.png

spin button

rolovacie tlačidlo

Získa od používateľa celočíselnú alebo desatinnú hodnotu

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/search-entry.png

search entry

vstup vyhľadávania

Vstup zobrazujúci ikonu vyhľadávania

search bar (GTK 3.10)

panel vyhľadávania

Panel nástrojov integrovateľný do vstupu vyhľadávania

editable

rozhranie upravovania

Rozhranie pre prvky s editovateľným textom

Viacriadková úprava textu

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

text widget overview

náhľad textového prvku

Náhľad schránky textu, zobrazenia textu a pod

text iter

iterátor textu

Iterátor pre textovú schránku

text mark

záložka textu

Pozícia v schránke pretrvávajúca napriek úpravám schránky

text buffer

schránka textu

Uchováva formátovaný text pre zobrazenie textu

text tag

formátovacia značka textu

Formátovacia značka, ktorá sa dá použiť na text v schránke

text tag table

tabuľka značiek textu

Kolekcia formátovacích značiek, ktoré sa dajú použiť súčasne

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/multiline-text.png

text view

zobrazenie textu

Prvok, ktorý zobrazuje textovú schránku

Stromy, zoznamy, mriežky s ikonami

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

tree and list widget overview

náhľad stromov zoznamov

Prvok umožňujúci náhľad stomového modelu, stromového zobrazenia a pod

tree model

stromový model

Rozhranie pre prvky používajúce stromové zobrazenie

tree selection

stromový výber (*zmena)

Objekt uchovávajúci výber zo stromového zobrazenia

tree view column

stĺpec stromového zobrazenia

Viditeľný stĺpec stromového zobrazenia

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/list-and-tree.png

tree view

stromové zobrazenie

Prvok na zobrazenie stromov a zoznamov

tree view drag and drop

pretiahnutie stromového zobrazenia

Rozhranie pre podporu ťahania v stromovom zobrazení

cell view

zobrazenie bunky (*zmena)

Prvok zobrazujúci jeden riadok stromového modelu

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/icon-view.png

icon view

ikonové zobrazenie

Prvok zobrazujúci zoznam ikon usporiadaných do mriežky

tree sortable

rozhranie zoraďovania stromu

Rozhranie pre zoraditeľné modely stromového zobrazenia

tree model sort

zoradenie stromového modelu

Stromový model umožňujúci usporiadať svoj podkladový model

tree model filter

filter stromového modelu

Stromový model umožňujúci skryť časti svojho podkladového modelu

cell layout

bunkové rozloženie

Rozhranie umožňujúce vzájomné rozloženie a ovplyvňovanie buniek

cell area

bunková oblasť

Abstraktná trieda pre rozloženie vykresľovačov buniek

cell area box

box bunkovej oblasti

Bunková oblasť, ktorá vytvára rozloženie vykresľovačov pre jeden riadok alebo stĺpec

cell area contex

kontext bunkovej oblasti

Uchováva informácie o geometrii bunkovej oblasti

cell render

vykresľovač bunky

Objekt vykresľujúci obsah jednej bunky

cell editable

rozhranie upravovania bunky|Rozhranie pre prvky umožňujúce úpravu buniek

cell renderer accel

vykresľovač akcelerátora

Prvok, ktorý do bunky vykresli prvok klávesovej skratky

cell renderer combo

vykresľovač kombinovaného poľa

Prvok, ktorý do bunky vykresli prvok kombinovaného poľa

cell renderer pixbuf

vykresľovač štruktúry pixbuf

Prvok, ktorý do bunky vykresli štruktúry pixbuf

cell renderer progress

vykresľovač priebehu

Prvok, ktorý do bunky vykresli číslo alebo indikátor priebehu

cell renderer spin

vykresľovač rolovacích tlačidiel

Prvok, ktorý do bunky vykresli prvok rolovacie tlačidlá

cell renderer text

vykresľovač textu

Prvok, ktorý do bunky vykresli text

cell renderer toggle

vykresľovač prepínacieho tlačidla

Prvok, ktorý do bunky prvok prepínacie tlačidlo

cell renderer spinner

vykresľovač rotujúceho indikátora

Prvok, ktorý do bunky prvok rotujúci indikátor

list store

úložisko zoznamu

Dátová štruktúra zoznamu použiteľná v stromovom zobrazení

tree store

úložisko stromu

Dátová štruktúra stromu použiteľná v stromovom zobrazení

Ponuka, kombinované pole, panel nástrojov

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/combo-box.png

combo box

kombinované pole

Prvok používaný na výber zo zoznamu položiek alebo voliteľne aj na priamy zápis hodnoty

combo box text

textové kombinované pole (*zmena)

Zjednodušené kombinované pole iba pre textový vstup

menu

ponuka

Prvok s ponukou

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/menubar.png

menu bar

panel ponuky

Škrupina ponuky

menu item

položka ponuky

Prvok pre položku v ponuke

radio menu item

rádiová položka ponuky

Umožňuje výber zo skupiny položiek ponuky

check menu item

zaškrtávacia položka ponuky

Položka ponuky so zaškrtávaním

separator menu item

oddeľujúca položka ponuky

Oddeľovač používaný v ponuke

tool shell

škrupina nástroja

Rozhranie pre nástroje obsahujúce prvky nástrojov

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/toolbar.png

toolbar

panel nástrojov

Vytvorí panel pre tlačidlá a iné prvky

tool item

nástrojová položka

Trieda pre prvky, ktoré sa dajú pridať do škrupiny nástrojov

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/toolpalette.png

tool palette

paleta nástrojov

Paleta nástrojov s kategóriami

tool item group

skupina nástrojových položiek

Podkontajner používaný v palete nástrojov

seoarator tool item

oddeľovač nástrojových položiek

Položka panela oddeľujúca skupinu odlišných nástrojových položiek

tool button

nástrojové tlačidlo

Tlačidlo nástroja

menu tool button

nástrojové ponukové tlačidlo (*zmena)

Tlačidlo nástroja otvárajúce rozbaľovaciu ponuku

tooggle tool button

nástrojové prepínacie tlačidlo

Prepínacie tlačidlo nástroja

radio tool button

nástrojové rádiové tlačidlo

Tlačidlo umožňujúce výber z viacerých tlačidiel

popover

bublinové okno

Kontextovo zamerané bublinové okno

popover menu

bublinová ponuka

Bublinové okno vo forme ponuky

Prvky pre výber (súborov, farieb, písma)

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

color chooser

rozhranie výberu farby

Rozhranie pre prvky s výberom farieb

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/color-button.png

color button

tlačidlo farby

Tlačidlo otvárajúce dialógové okno na výber farieb

color chooser widget

ovládací prvok výberu farby

Prvok na výber farieb

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/colorchooser.png

color chooser dialog

dialógové okno výberu farby

Dialógové okno na výber farieb

file chooser

rozhranie výberu súboru

Rozhranie pre prvky s výberom súborov

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/file-button.png

file chooser button

tlačidlo výberu súboru

Tlačidlo otvárajúce dialógové okno na výber súborov

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/filechooser.png

file chooser dialog

dialógové okno výberu súboru

Dialógové okno na výber súborov

file chooser widget

ovládací prvok výberu súboru

Prvok na výber súborov

file filter

filter súborov

Filter na výber podmnožiny súborov

font chooser

rozhranie výberu písma

Rozhranie pre prvky s výberom písiem

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/font-button.png

font button

tlačidlo písma

Tlačidlo otvárajúce dialógové okno na výber písiem

font chooser widget

ovládací prvok výberu písma

Prvok na výber písiem

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/fontchooser.png

font chooser dialog

dialógové okno výberu písma

Dialógové okno na výber písiem

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/placessidebar.png

places sidebar

panel miest (Gtk 3.10)

Bočný panel zobrazujúci často používané miesta v súborovom systéme

Ozdobné prvky

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/frame.png

frame

rámec

Kontajner s okrasným rámom a nepovinným označením

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/separator.png

separator

oddeľovač

Oddeľujúci prvok

Rolovanie

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

scrollbar

posuvník

Prvok umožňujúci posúvanie

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/scrolledwindow.png

scrolled window

zarovnanie

Pridáva posuvníky ku svojim potomkom

scrollable

rozhranie rolovania

Rozhranie prvkov, umožňujúcich rolovanie

Tlač

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

print operation

operácia tlače

API pre tlač

print context

kontext tlače

Zapuzdrený kontext pre vykreslenie strán

print settings

nastavenia tlače

Uchováva nastavenia tlače

page setup

nastavenie strany

Uchováva informácie o nastavení strán

paper size

veľkosť papiera

Podpora pre pomenované veľkosti papiera

printer

tlačiareň

Reprezentuje tlačiareň

print job

tlačová úloha

Reprezentuje tlačovú úlohu

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/printdialog.png

print unix dialog

dialógové okno tlače

Dialógové okno pre tlač

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/pagesetupdialog.png

page setup unix dialog

dialógové okno nastavenia strany

Dialógové okno pre nastavenie strán

Rôzne

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

adjustment

prispôsobenie

Reprezentácia previazanej prispôsobivej hodnoty

calendar

kalendár

Zobrazuje kalendár a umožňuje výber dátumu

drawing area

oblasť kreslenia

Prvok pre prvky prispôsobeného používateľského rozhrania

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/glarea.png

GL area

oblasť GL

Prvok pre vlastné kresby pomocou OpenGL

event box

box udalostí

Prvok používaný na zachytenie udalostí pre prvky, ktoré nemajú vlastné okno

handle box

uchopiteľný box

Prvok pre odpojiteľné prvky okna

IM context simple

jednoduchý kontext metódy vstupu

Kontext metódy vstupu podporujúci tabuľkové metódy vstupu

IM multicontext

kontext viacerých metód vstupu

Kontext metódy vstupu podporujúci viacero načítateľných metód vstupu

size group

skupina veľkostí

Zoskupuje prvky, ktoré potrebujú rovnakú veľkosť

tooltip

bublinový tip

Tip k prvku

viewport

prehliadacie miesto

Adaptér, ktorý robí prvky rolovateľnými

accesible

rozhranie zjednodušenia ovládania

Podpora zjednodušeného ovládania pre prvky

Abstraktné základné triedy

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

widget

ovládací prvok

Základná trieda pre všetky prvky

container

kontajner

Základná trieda pre prvky, ktoré môžu obsahovať iné prvky

bin

kôš

Kontajner, ktorý môže obsahovať len jedného potomka

menu shell

škrupina ponuky

Základná trieda pre objekty ponúk

range

rozsah

Základná trieda pre prvky s vizuálnym nastavením hodnoty

IM context

kontext metódy vstupu

Základná trieda kontexty metód vstupu

Vzájomné začleňovanie procesov

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

plug

zástrčka

Vrchná úroveň pre vkladanie do iných procesov

socket

zásuvka

Kontajner pre prvky z iných procesov

Nedávno použité dokumenty

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

recent manager

správca nedávnych

Spravuje nedávno použité súbory

recent chooser

rozhranie výberu nedávneho

Rozhranie pre prvky umožňujúce zobrazenie nedávno použitých súborov

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/recentchooserdialog.png

recent chooser dialog

dialógové okno výberu nedávneho

Zobrazuje nedávno použité súbory v dialógovom okne

recent chooser menu

ponuka výberu nedávneho

Zobrazuje nedávno použité súbory v ponuke

recent chooser widget

ovládací prvok výberu nedávneho

Zobrazuje nedávno použité súbory

recent filter

filter nedávnych

Filter na výber podmnožiny nedávno použitých súborov

Výber z nainštalovaných aplikácií

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

app chooser

rozhranie výberu aplikácie

Rozhranie pre prvky umožňujúce výber aplikácie

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/appchooserbutton.png

app chooser button

tlačidlo výberu aplikácie

Tlačidlo otvárajúce výber aplikácie

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/appchooserdialog.png

app chooser dialog

dialógové okno výberu aplikácie

Dialógové okno na výber aplikácie

app chooser widget

ovládací prvok výberu aplikácie

Prvok na výber aplikácie, zabudovateľný do iných prvkov

Zavrhnuté

Prvky zavrhnuté v GTK 3.14

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

misc

rôzne

Základná trieda pre prvky s rozostupom a zarovnaním

https://developer.gnome.org/gtk3/stable/numerableicon.png

numerable icon

očíslovateľná ikona

rozhranie umožňujúce zobraziť číslo alebo krátky text ponad emblém

arrow

šípka

Zobrazuje šípku

status icon

stavová ikona

Zobrazuje ikonu v stavovej oblasti

alignment

zarovnanie

Prvok, ktorý ovláda zarovnanie a veľkosť svojich potomkov

Prvky zavrhnuté v GTK 3.10

prvok

anglický názov

slovenský názov

popis

UI manager

správca používateľského rozhrania

action group

skupina akcií

action

akcia

toggle action

prepínacia akcia

radio action

rádiová akcia

recent action

nedávna akcia

activable

rozhranie aktivácie

image menu item

položka ponuky s obrázkom

stock items

štandardné položky (*zmena)

predpripravené bežné položky ponúk a panela nástrojov s korešpondujúcimi ikonami

Prvky zavrhnuté v GTK 3.8

prvok

anglický názov

slovenský názov

symbolic color

symbolická farba

gradient

prechod

resource files

súbory zdrojov

style

štýl

h scale

vodorovná škála (*zmena)

v scale

zvislá škála (*zmena)

tearoff menu item

odpojiteľná položka ponuky

color selection

výber farby

color selection dialog

dialógové okno výberu farby

HSV

HSV

font selection

výber písma

font selection dialog

dialógové okno výberu písma

h box

vodorovný box

v box

zvislý box

h button box

vodorovný box tlačidiel

v button box

zvislý box tlačidiel

h paned

vodorovne predelený

v paned

zvislo predelený

table

tabuľka

h separator

vodorovný oddeľovač

v separator

zvislý oddeľovač

h scrollbar

vodorovný posuvník

v scrollbar

zvislý posuvník

SlovakTranslation/prvky (last edited 2016-12-02 15:35:52 by etkinator)