Phụ nữ Gnome

Phụ nữ Gnome là một nhóm dành cho phụ nữ, để giúp đỡ bạn đóng góp cùng dự án Gnome mà tạo, bảo quản và hỗ trợ bộ trình bàn làm việc Linux/Unix nguồn mở tự do GNOME. Bạn có sử dụng phần mềm Gnome chưa? Bạn gặp khó khăn sử dụng trình nào, muốn học biết thêm nữa, muốn nói chuyện về cách sử dụng Gnome hoặc thích cùng tham gia với dự án này bằng cách nào không? Vậy nhóm này dành cho bạn. :)

Thông tin chung

Kênh IRC

Kênh IRC của chúng ta là « #gnome-women », trên những máy phục vụ « irc.gnome.org » thường (hãy thử « irc.gimp.org » nếu bạn chưa chắc nên sử dụng máy phục vụ nào.) Nếu bạn gặp khó khăn sử dụng IRC, hoặc chưa biết cách sử dụng nó, bạn viết thư cho hộp thư chung (dưới đây) nhé. :) Các chúng ta muốn giúp đỡ với nhau. Nếu bạn gặp khó khăn viết / đọc tiếng Anh thì có thể viết thư cho Clytie bằng tiếng Việt (tôi vui lòng giúp đỡ bạn :) ).

Hộp thư chung

Có thể tham gia hộp thư chung của chúng ta tại « http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-women-list ». Chỉ đơn giản hãy nhập địa chỉ thư điện tử, họ tên, chọn một mật khẩu dành cho hộp thư chung này, nhập lại mật khẩu, rồi bấm nút « Subscribe » (Đăng ký). Sau đó thì bạn sẽ nhận một thư yêu cầu bạn xác nhận sự đăng ký với hộp thư chung của chúng tôi. Bạn chỉ đơn giản hãy bấm nút « Reply » (Trả lời) trong trình thư (trong hấu hết trình thư) để đăng ký xong. Sau đó thì bạn sẽ bắt đầu nhận các thư của hộp chúng ta, và có thể viết thư cho chúng tôi! :)

Hỏi đáp

Tôi có thể đóng góp cùng Gnome như thế nào?

Có rất nhiều người đóng góp cùng Gnome với nhiều bộ khả năng khác nhau trong phạm vị rộng lắm:

 • Gnome Journal (Nhật ký Gnome) muốn tìm thấy tác giả tài giỏi muốn đóng góp bài báo tô sáng phần mềm Gnome, các người tham gia Gnome, hoặc sự phát triển Gnome.

 • art.gnome.org (Nghệ thuật Gnome) mời bạn tạo ảnh nền, biểu tượng, viền cửa sổ và sắc thái.

 • The Gnome Translation Project (Dự án Thông dịch Gnome) mời bạn dịch ứng dụng và tài liệu Gnome. Dự án này rất quan trọng vì muốn giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới sử dụng và hiểu Gnome. Bạn không cần phải là một nhà ngôn ngữ học, hoặc một dịch giả chuyên nghiệp thì mới có thể tham gia vào nhóm chúng tôi. Mỗi nửa giờ dịch vài chuỗi thì giúp đỡ với nhau. Đây là một tài liệu dễ hiểu cho bất cứ Phụ nữ Gnome nào có lẽ thích dịch: GnomeWomenTrans.

 • The Gnome Marketing Team (Nhóm Thị trường Gnome) làm công việc nâng cao nhận thức Gnome của công chúng. Nó mời bạn giúp đỡ tạo nguyên liệu như cuốn sách mỏng, bích chương và ảnh.

 • The GNOME Documentation Team (Nhóm tài liệu Gnome) mời tác giả, người có thể biên soạn nội dụng, người có thể biên soạn cách đánh dấu, người chỉ mục, tác giả bản giải thích thuật ngữ, người thử ra, người đóng gói (dạng tgz, RPM, và deb), người có thể chuyển đổi và đánh dấu tài liệu không phải dạng DocBook, lập trình viên, người thiết kế hệ thống trợ giúp...

 • GNOME System Administration (Quản lý Hệ thống Gnome) mời quản trị hệ thống từ trải giúp đỡ thực hiện những công việc khác nhau bảo quản nơi Mạng « gnome.org » và các dịch vụ nó.

 • GNOME Love giúp đỡ lập trình viên Gnome mới thì phát triển ứng dụng, thử ra và định quyền ưu tiên cho gỡ lỗi.

Chúng ta có thể giúp đỡ nhiều phụ nữ hơn đóng góp cùng Gnome như thế nào?

Phụ nữ Gnome hay hoạt động bằng những cách này, và bạn có thể giúp đỡ: :)

 • Chúng ta nêu gương cho phụ nữ khác, nhất là phụ nữ nhút nhát, bằng cách chứng minh rằng có nhiều phụ nữ hoạt động trong dự án Gnome.
 • Nhóm chúng ta là nơi tốt, phụ nữ mới có thể gặp phụ nữ cố vấn dày kinh nghiệm, người tin cây mà sẽ giúp đỡ họ.
 • Chúng ta cho trợ lý học tập trên IRC (và ghi nó trên nơi Mạng này) để giúp đỡ phụ nữ mới. Bạn có muốn học biết gì vậy?
 • Chúng ta tham gia cùng nhóm đặc biệt gỡ lỗi (Bug-squashing party): nhiều người Gnome thích giúp đỡ với nhau trong nhóm định kỳ này.
 • Chúng ta cho bạn dịp cộng tác với lập trình viên hiện có.
 • Nhóm chúng ta tổ chức cuộc trao đổi thân thiện (BOF) và trình diễn tại hội thảo Linux.
 • Chúng ta cố gắng giúp đỡ mọi người trong cộng đồng Gnome hiểu được trường hợp, sự khó và sự cần của phụ nữ muốn đóng góp cùng Gnome.

Tại sao phụ nữ cần thiết nhóm đặc biệt này để đóng góp cùng Gnome?

Thật sự là khó khi bạn tham gia một cộng đồng mới, cần phải học hiểu văn hóa và các thủ tục nó. Phụ nữ (phần nhỏ của cộng đồng nguồn mở) đương đầu một tập sự thách thức duy nhất, và trải qua một tập kinh nghiệm khác với nam nhi, khi cố gắng trở thành người đóng góp. Vì phụ nữ là phần nhỏ, khó hơn cho chúng ta tìm thấy phụ nữ khác có cùng kiến thức, hoặc có thể chia sẻ kinh nghiệm và khuyết khích với nhau. Mục đích của Phụ nữ Gnome là toàn tâm toàn ý với sự cần này.

Tham gia Phụ nữ Gnome

Tôi là một người đàn bà muốn đóng góp cùng Gnome — tôi bắt đầu như thế nào?

Chúc mừng bạn vào Gnome và Phụ nữ Gnome! :) Chúng tôi mời bạn tham gia hộp thư chung của chúng tôi rồi gởi một lá thư giới thiệu bạn. Bạn tên nào, thích làm gì, muốn đóng góp cùng gì? Bạn có gặp khó khăn làm gì không? Bạn cũng có thể nói chuyện với chung tôi trên kênh IRC của nhóm chúng tôi, « #gnome-women », trên máy phục vụ IRC « irc.gnome.org ».

Tôi là một người đàn (bà hoặc ông) hiện thời đóng góp cùng Gnome mà muốn giúp đỡ dự án Phụ nữ Gnome — tôi bắt đầu như thế nào?

Cám ơn bạn muốn giúp đỡ chúng tôi. :) Mời bạn đăng ký với hộp thư chung của chúng tôi, rồi gởi một lá thư giới thiệu bạn và vùng thành thạo của bạn trong Gnome. Trong hộp thư chung, bạn có thể trả lời câu hỏi của phụ nữ Gnome mới, và chỉ họ tới thông tin hữu ích, cũng tới người tốt khác sẽ giúp đỡ họ thêm nữa. Bạn có rảnh giúp đỡ chúng tôi bằng cách này không? Hay quá! :D

Bản dịch của trang này:

Credits

Thanks to ClytieSiddall for contributing this translation! :)

GnomeWomen/ViVietnamese (last edited 2013-03-27 22:59:09 by AndreKlapper)