QA/Kiểm tra chất lượng

Bản dịch GNOME do nhiều thành viên cùng thực hiện với cách sử dụng tiếng Việt khác nhau nên có thể làm cho bản dịch không thống nhất và nhiều chỗ còn sai sót. Trang này lưu lại các quy tắc cần nhớ khi dịch cũng như các bước cần kiểm tra sau khi dịch để bảo đảm bản dịch đạt chất lượng tốt.

Các lưu ý cho người dịch

Xem thêm lưu ý khi kiểm tra bản dịch

Để kiểm tra xem một chuỗi (hoặc một tập chuỗi tuân theo một biểu thức chính quy) có còn trong tập tin không (đề phòng sửa sót), có thể dùng lệnh tương tự như sau:

  • msgfilter -i vi.po sed -e 's,_g;s,&g' |msggrep -T -i -e 'tâp tin'

Lệnh trên thực hiện hai việc. Việc đầu tiên là lọc bỏ các ký tự _ và & (được dùng làm ký hiệu phím tắt). Bước này bảo đảm không tìm sót. Bước thứ hai là kiểm tra trong phần msgstr (tuỳ chọn -T), không phân biệt hoa thường (-i), tìm theo biểu thức chính quy là 'tâp tin'. Việc kiểm tra lại bằng lệnh trên bảo đảm không còn sót lỗi trong bản dịch, đặc biệt là những trường hợp chuỗi msgstr quá dài, bị ngắt thành nhiều dòng. Kết quả sẽ là rỗng nếu không tìm thấy. Ngược lại, kết quả được hiện ra màn hình theo định dạng tập tin PO, chứa các chuỗi sai.

Các bước kiểm tra bản dịch

  • 20090617 - không trộn số và chữ, dùng chữ khi có thể ("mở 1 tập tin")
  • 20090617 - tag <xref> phát sinh "phần" nên không ghi "phần <xref>"

  • 20050911 - Dấu gạch chân (underscore) nếu là key accelerator thì phải đứng trước một ký tự không dấu hoặc số (A-Z a-z 0-9). Chính xác hơn, nó phải đứng trước một ký tự có thể gõ trực tiếp từ bàn phím. _Đi, Xo_á là sai.

  • 20050911 - Folder/Directory dịch là Thư mục, không phải Danh mục

  • 20050911 - Không dịch từ viết tắt (URL)
  • 20060706 - Kiểm tra quy cách viết hoa: hoặc toàn bộ viết thường, hoặc toàn bộ viết hoa, hoặc chỉ viết hoa chữ đầu. Chủ yếu để tránh trường hợp "hIệu".
  • 20060805 - Không thêm dấu chấm vào cuối câu nếu câu gốc không có dấu chấm.
  • 20060805 - Không thêm dấu xuống hàng nếu câu gốc không sử dụng.
  • 20060805 - Không sử dụng ký tự đặc biệt ngoài phạm vi ASCII trừ khi biết chính xác môi trường hoạt động của ứng dụng.

Kết quả kiểm tra bản dịch

Quy tắc

Ngày

Tập tin đã kiểm tra

Phím tất
Thư mục
Viết tắt

20060607

Chronojump HEAD

"

20060608

Dia HEAD

"

20060624

Evolution 2.14 & 2.16 gồm lỗi được thông báo bởi Lê Quốc Thái (Hà Nội LUG)

GnomeVi/QA (last edited 2009-06-17 10:33:26 by NguyenThaiNgocDuy)