This page lists people who have contributed to GNOME Vietnamese translations (first name order). If you have contributed to the translations, feel free to add yourself below. Also see GnomeVi.

 • Clytie Siddall
 • Bùi Xuân Dương
 • Nguyễn Thái Ngọc Duy
 • Joern v. Kattchee
 • Larry Nguyễn
 • Phạm Thành Long
 • Trịnh Minh Thanh
 • Phan Vĩnh Thịnh
 • Lê Kiến Trúc
 • Hoàng Ngọc Tú
 • Lý Trọng Văn

GnomeVi/Credits (last edited 2009-12-27 08:01:04 by NguyenThaiNgocDuy)