Společné řetězce dokumentace

Na této stránce je tabulka řetězců dokumentace, které patří (predevším) do sekce About this document. Jednak je obsah této kapitoly v každé příručce de facto stejný a proto by bylo dobré dodržovat konzistenci překladu a také jsou zde řetězce s licenčním ujednáním, které je potřeba, krom hrubeho překladu od překladatelů GNOME, nechat přeložit správně z právnického hlediska.

/!\ Upozornění

Tato tabulka nebyla dosud nikým schválena a odráží nejlepší přesvědčení o správnosti svých autorů. Nepoužívejte jako referenci k překladu! Více viz celé vlákno Dokumentace: Jednotny preklad About This Document (Tue, 02 Sep 2008 22:08:21 +0200) a celé vlákno Zaludnosti prekladu dokumentace, 2. dil (Wed, 11 Mar 2009 17:24:41 +0100)

Zeleně jsou označeny konečné doporučené překlady, oranžové jsou ty, které je třeba dopracovat a případně nechat přeložit s ohledem na správnost po právní stránce, červené nejsou přeloženy vůbec.

Původní řetězec

Český překlad

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual.

Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou.

This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license.

Tato příručka je součástí kolekce příruček GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od kolekce, musíte přiložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence.

Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters.

Mnoho užívaných jmen určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na začátku.

DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND

DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ \"JAK JE\" BEZ ZÁRUKY V JAKÉKOLIV PODOBĚ, NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ VERZE, JE BEZCHYBNÝ NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, LEŽÍ NA VÁS. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZI, NASTANE PROBLÉM, VY (NIKOLIV PŮVODNÍ AUTOR NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE JAKÉKOLIV NÁKLADY ZA NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ, PODLE TÉTO DOHODY, POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPOKLADŮ, AŤ SE JEDNÁ O PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTNÍCH), SMLOUVU NEBO JINÉ, NENÍ AUTOR, PŮVODNÍ PISATEL, KTERÝKOLIV PŘISPĚVATEL NEBO KTERÝKOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÉ VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÝKOLIV DODAVATEL NĚKTERÉ Z TĚCHTO STRAN ODPOVĚDNÝ NĚJAKÉ OSOBĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZA POŠKOZENÍ ZE ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRÁCE, PORUCHY NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE POČÍTAČE NEBO JINÉHO A VŠECH DALŠÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VYVSTÁVAJÍCÍCH Z NEBO VZTAHUJÍCÍCH SE K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÝCH VERZÍ DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÁTO STRANA BYLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ.

DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>

DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>

This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at the <ulink url=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\" type=\"http\">GNU site</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program.

Tento program je šířen podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv pozdější verze. Kopii této licence naleznete na <ulink url=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\" type=\"http\">stránce projektu GNU</ulink> nebo v souboru COPYING přiloženém ke zdrojovým kódům tohoto programu.

Feedback

Ohlasy

To report a bug or make a suggestion regarding the {název aplikace} application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>.

Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci {název aplikace} nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>.

Czech/JakPrekladat/AboutThisDocument (last edited 2009-06-24 09:57:37 by LucasLommer)